Pomiary czynników środowiska pracy

Pomiary środowiska pracy

 • pomiary oświetlenia
 • pomiary elektryczne
 • pomiary wentylacji
 • pomiary zapylenia (pył całkowity, pył respirabilny)
 • pomiary wilgotności powietrza
 • pomiary hałasu
 • pomiary drgań i wstrząsów
 • pomiary pola elektromagnetycznego
 • promieniowanie widzialne
 • pomiary czynników chemicznych (w tym rakotwórczych i mutagennych)
 • promieniowanie nadfioletowe
 • promieniowanie podczerwone
 • promieniowanie laserowe
 • promieniowanie jonizujące
 • ocena minimalnych wymagań bezpieczeństwa dla maszyn i urządzeń

„ Przeprowadzenie pomiarów środowiska pracy jest narzucone na pracodawcę poprzez dyrektywy unijne oraz rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 kwietnia 2005 r. w sprawie badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy [Dz.U. Nr 73, poz.645].

Najczęściej bywa tak, że pracodawca o obowiązku przeprowadzenia takich pomiarów dowiaduje się w okolicznościach kontroli przeprowadzanej przez Państwową Inspekcję Pracy lub Państwową Inspekcję Sanitarną.

W większości zakładów odbywają się jakieś procesy technologiczne przetwarzające materiały lub surowce, pracują różne urządzenia wytwarzające hałas, drgania, promieniowanie. To są właśnie czynniki środowiska pracy, które należy zbadać, by przekonać się w jakich warunkach pracujemy. Dla pracownika siedzącego osiem godzin przed komputerem czynnikiem szkodliwym, czyli takim, który może prowadzić do schorzenia jest np. nieprawidłowe oświetlenie. Zadaniem Działu Pomiarów i Obsługi technicznej AOP jest zidentyfikowanie w firmie naszego Kontrahenta zagrożeń, które wynikają ze środowiska pracy. Następne etapy to zorganizowanie pomiarów, przeprowadzenie badań czynników przy pomocy specjalistycznej aparatury, w końcu – interpretacja badań w świetle normatyw higienicznych. Interpretacja taka to – mówiąc potocznie – ocena, czy dany czynnik środowiska pracy, który oddziałuje na mnie podczas pracy nie szkodzi mojemu zdrowiu.
Nasza Agencja posiada specjalistyczny sprzęt pomiarowy. Współpracujemy także z certyfikowanymi laboratoriami, które wykonują dla nas część badań.

Co robić jeśli środowisko pracy nam szkodzi? Jeśli pomiary czynników tego środowiska przekraczają najwyższe dopuszczalne stężenia i natężenia? Zawsze da się je ograniczyć, stosując przede wszystkim środki ochrony zbiorowej, np. wydajniejszą wentylację w zakładzie, w którym substancje chemiczne używane w procesie technologicznym wytwarzają niebezpieczne dla zdrowia czynniki rakotwórcze i mutagenne. W ostateczności zawsze pozostają środki ochrony indywidualnej, których doborem dla określonych stanowisk pracy zajmuje się nasz Dział BHP (…)”

Tomasz Tarczewski - Kierownik działu Pomiary i Obsługa Techniczna

Copyright © 2020. All Rights Reserved.