Obsługa i nadzór BHP

Obsługa zewnętrzna – outsourcing
W ramach stałego nadzoru nad warunkami pracy oraz doradztwa w zakresie BHP (zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dn 2.09.1997r. DZ.U. nr 109 poz. 704 w sprawie służby BHP) :
 • Prowadzimy szkolenia wstępne i okresowe BHP dla wszystkich grup zawodowych (Kodeks pracy art. 237 2-5, Rozporządzenie w sprawie szkoleń z zakresu BHP z dn. 27 lipca 2004r. /Dz.U. nr 180 poz. 1860) ;
 • Nadzorujemy wypełnianie obowiązków nałożonych na pracodawcę w zakresie profilaktycznej ochrony zdrowia (Kodeks pracy art. 226-233) ;
 • Opracowujemy ocenę ryzyka zawodowego dla wszystkich grup zawodowych ( Kodeks pracy art. 226, Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 26.09.1997 w sprawie ogólnych przepisów BHP/ Dz. U. 2003r. nr 169 poz.1650);
 • Współpracujemy z lekarzem medycyny pracy sprawującym opiekę zdrowotną nad pracownikami ( Kodeks pracy art. 229 & 1) ;
 • Konsultujemy i odpowiadamy na nakazy, decyzje i zarządzenia Państwowej Inspekcji Pracy oraz Państwowej Inspekcji Sanitarnej ;
 • Wykonujemy coroczne oceny stanu bezpieczeństwa i higieny pracy w Państwa Firmie ;
 • Opracowujemy instrukcje ogólne BHP oraz stanowiskowe, instrukcje obsługi urządzeń oraz regulaminy pracy ;
 • Opracowujemy instrukcje oraz procedury z zakresu BHP, GMP, GHP, HCCP, P.POŻ ;
 • Ustalamy okoliczności wypadków przy pracy, w drodze do pracy i z pracy ;
 • Prowadzimy dochodzenia powypadkowe, sporządzamy protokóły powypadkowe ;
 • Opracowujemy instrukcje bezpieczeństwa pożarowego dla obiektów ;
 • Prowadzimy doradztwo w zakresie prawnej i technicznej ochrony pracy ;
 • Zakładamy wymagane rejestry: wypadków, czynników szkodliwych, badań lekarskich, chorób zawodowych ;
 • Zapewniamy bieżącą informację i pełne doradztwo w zakresie nowych przepisów i norm oraz dyrektyw Unii europejskiej.
Najlepszym rozwiązaniem będzie zlecenie nadzoru bhp wraz z obsługą księgową i kadrową w ramach jednej usługi.
Copyright © 2020. All Rights Reserved.